KVKK Aydınlatma Metni | GüvenToner

KVKK Aydınlatma Metni


Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Kerziban KOCABAŞ (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.GUVENTONER.com adresinden Kerziban KOCABAŞ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.


Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

 • Ürün satış süreçlerinin yönetilmesi
 • Ürün satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması,
 • Üye olmayı tercih etmeniz halinde üyelik kayıt işlemlerinin yürütülmesi ve üyelik hesabınızın işletilmesi,
 • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi


 Amaçları ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebepler kapsamında işlenecektir.


İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?

 • Kimlik bilgileriniz(Ad,Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, T.C. Kimlik Numarası),
 • İletişim Bilgileriniz(E-Posta Adresi, Fatura & Teslimat Adresleri, Cep Telefonu Numarası),
 • Hukuki İşlem Bilgileri(Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler),
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz(Fatura Bilgileri, Talep Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Müşteri Yorumları, Ürün Bilgileri, Kargo Bilgileri, Yetkili Servis Bilgileri)
 • İşlem Güvenliği Bilgileri(IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Trafik Verileri (Bağlantı Zamanı / Süresi vb.)
 • Finans Bilgileri(Şifrelenmiş Kredi Kartı Bilgileri, Banka Hesap / IBAN Numarası Bilgileri)
 • Lokasyon Bilgileri(Konum Bilgileri)


Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?


Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas edeceğiniz; elektronik ortamda internet sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya, telefon, Şirket içi sistemlerden ve fiziki ortam kanalıyla ve ilgili mevzuat ile KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler ile toplanmakta ve işlenmektedir;


Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması


İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?


İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://l24.im/wP3ZrU linkinden ulaşabileceğiniz Kerziban KOCABAŞ Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


icon_whatsapp WhatsApp Destek icon_whatsapp WhatsApp Satış icon_callback Satış Destek icon_mes Facebook İletişim icon_email Mail Destek icon_email Teklif Al! icon_teleg Telegram Satış Destek